Disclaimer

Deze disclaimer (“Disclaimer”) regelt het gebruik van de Precharged-applicatie (“App”) en de prepaid-laaddienst (“Dienst”) die wordt aangeboden door Precharged (“Precharged”, “wij”, “ons” of “onze”). Door gebruik te maken van de App en/of Dienst, gaat u akkoord met deze Disclaimer. Lees deze Disclaimer zorgvuldig door voordat u de App en/of Dienst gebruikt.

Geen garantie van beschikbaarheid
Hoewel we ons best doen om een betrouwbare en continue beschikbaarheid van de App en Dienst te bieden, kunnen we geen garantie geven voor ononderbroken toegang tot of gebruik van de App en Dienst. We behouden ons het recht voor om de App en Dienst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, op te schorten of te beëindigen.

Geen garantie van nauwkeurigheid
We streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken via de App en Dienst, inclusief prijzen en beschikbaarheid van laadpunten. Wij zijn daarbij afhankelijk van externe factoren in de keten zoals netbeheerder, energieleverancier, (lokale) netwerk, etc, waar wij geen invloed op hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in de keten.

Afwijzing van aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de App en Dienst, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, verlies van winst, goodwill, gegevens of andere immateriële verliezen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de laadpunten zelf, inclusief storingen, defecten of ongelukken tijdens het laden.

Onafhankelijkheid van laadpunten en betalingsverwerkers
Precharged fungeert als tussenpersoon voor het faciliteren van het prepaid laden via de App, maar is niet verantwoordelijk voor de werking of conditie van de laadpunten zelf. Evenzo zijn wij niet verantwoordelijk voor het functioneren van de betalingsverwerkers, zoals Mollie, die worden gebruikt voor transacties.

Geen garantie van resultaten
Hoewel we streven naar een goede gebruikerservaring en efficiënte dienstverlening, kunnen we geen garantie geven dat het gebruik van de App en Dienst zal leiden tot specifieke resultaten of voldoen aan individuele verwachtingen.

Wijzigingen in de Dienst
We behouden ons het recht voor om de App en Dienst op elk moment te wijzigen, aan te passen, op te schorten of stop te zetten, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens gebruikers.

Door gebruik te maken van de App en Dienst erkent en aanvaardt u deze Disclaimer en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan. Als u niet akkoord gaat met deze Disclaimer, dient u geen gebruik te maken van de App en Dienst.

Betaling en Leveringscondities

Betaalmethodes
Je kunt jouw bestelling op verschillende manier betalen. Momenteel bieden we de volgende betaalmethodes aan:

 • Mollie (iDeal / bancontant)
 • PayPal

Levering
De afgenomen diensten van PreCharged zullen direct na betaling geactiveerd worden. Deze diensten zijn volledig geautomatiseerd, wanneer deze niet binnen 5 minuten geactiveerd zijn dient er contact opgenomen te worden met onze servicedesk: contact@PreCharged.eu 

De afgenomen diensten werken op PrePaid basis en zullen eindigen wanneer de vooraf betaalde gelden verbruikt zijn. Het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst is danook niet mogelijk en uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

PreCharged
Hagelkruis 49
5571PB Bergeijk
contact@evshield.eu
kvk: 84985186
BTW: NL003009264B67

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website van PreCharged. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos per email worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De reservering voor de laadvoorziening van PreCharged heeft een beperkte geldigheidsduur.
 2. Het aanbod van PreCharged bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De ondernemer maakt gebruik van afbeeldingen, Deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De toegang tot de laadvoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met PreCharged.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 5. Indien de Klant de Overeenkomst heeft aanvaard, maar niet de diensten afneemt dan is PreCharged gerechtigd om het volledige bedrag van de Overeenkomst bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 6 – Gebruikersvoorschriften

 1. De consument maakt geheel voor eigen risico gebruik van de laadvoorziening van PreCharged;
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies en dergelijke aan/van het geparkeerde voertuig;
 3. De aansprakelijkheid van de ondernemer is uitgesloten als er sprake is van overmacht of bij schade als gevolg van natuurverschijnselen, van welke aard ook;
 4. De consument is verplicht de aanwijzingen van PreCharged (waaronder aangegeven gebruiksinstructies) en het door haar aangesteld personeel op te volgen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van Diensten en daarmee het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant geen recht op een herroepingsrecht.
 2. Tot de uitsluiting van het herroepingsrecht van de Klant, als bedoeld in het vorige lid, is de ondernemer gerechtigd aangezien de diensten van PreCharged vallen onder de uitzondering: ‘Een dienst betreffende vervoer en/of logies, te verrichten op een bepaalde datum en tijdens een bepaalde periode’.

Artikel 8 – De prijs

 1. Voor het gebruik van de laadvoorziening is de consument reserveringsgeld verschuldigd. Het reserveringsgeld zal worden berekend aan de hand van de door De ondernemer vastgestelde tarieven op basis van de periode dat de laadvoorziening is gereserveerd.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Artikel 10 – Betaling

 1. Het reserveringsgeld dient te worden voldaan voordat de consument met zijn voertuig van de laadvoorziening gebruik maakt. De consument dient de verschuldigde bedragen direct online te voldoen na het sluiten van de overeenkomst via de website.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is De ondernemer, nadat hij de consument heeft gewezen op de te late betaling en De ondernemer de consument een termijn van 72 uur heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen over het nog verschuldigde bedrag gerechtigd de boeking te annuleren.
 4. De opdrachtgever dient, tenzij anders overeengekomen, bij het in gebruik nemen van de laadvoorziening de factuur reeds online te hebben voldaan. Indien er met opdrachtgever een afwijkende betalingstermijn is overeengekomen en de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot diens betaling zal de ondernemer automatisch in verzuim verkeren. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever aan de ondernemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag waarover opdrachtgever in verzuim is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. De ondernemer is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien PreCharged van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Op elke rechtsbetrekking tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze Voorwaarden treden in werking op 31 maart 2024.